Ende der Trainingssaison 2015/2016 – Beginn der Trainingssaison 2016/2017

Die Trainingssaison 2015/2016 endet mit dem letzten Trainingstag am 25. Juli 2016.

Die neue Trainingssaison 2016/2017 wird am 14. September 2016 beginnen.